Centraal Bureau

Het Centraal Bureau verleent diensten aan het College van Bestuur en de schooldirecties op het gebied van financiën, HR, ICT, huisvesting, leerlingenadministratie en AVG.

Organisatie Centraal Bureau

Het Centraal Bureau wordt aangestuurd door de bestuurder. Het Centraal Bureau is als volgt ingedeeld:

  1. Financiën
  2. HR
  3. ICT
  4. Onderwijskwaliteit
  5. Leerlingenadministratie
  6. Huisvesting
  7. Inkoop
  8. AVG

Financiën

De afdeling financiën draagt zorg voor het te voeren financieel beleid en voor de financiële administratie van de CVO Groep als geheel als ook voor de afzonderlijke scholen. Daarbij vervult de planning en control cyclus een belangrijke rol op deze afdeling. Daarnaast houdt deze afdeling zich bezig met zaken als treasury, belastingen en verzekeringen.

Human Resources

De afdeling human resources (HR) zorgt in samenwerking met de scholen voor een goed personeelsbeleid en een vitale organisatie. Beleid dat aansluit bij de vraagstukken waar scholen mee te maken hebben. Beleid dat ook de regelgeving volgt van de cao’s van het VO/PO en bijvoorbeeld de Arbowet. Voor de medewerkers wil de CVO Groep een motiverende en stimulerende omgeving zijn om in te werken. Arbeidsomstandigheden, opleiding, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn voor HR belangrijke thema’s. De HR adviseurs en de HR manager adviseren (beleidsmatig) de schoolleiding en het College van Bestuur op het gebied van organisatorische, formatieve en rechtspositionele vraagstukken. De afdeling HR verzorgt ook de salarisadministratie en geeft voorlichting over bijvoorbeeld zwangerschapsverlof en specifieke rechtspositionele vraagstukken. De afdeling HR werkt met een personeels- en salarisadministratiesysteem (Afas Profit) waar employee- en management selfservice vanzelfsprekend onderdeel van uitmaken.

AVG / Privacy

In het kader van de AVG heeft de CVO Groep een functionaris gegevensbescherming (FG-er) aangesteld. Deze functionaris valt direct onder het College van Bestuur. Naast het toezichthouden op de naleving van de AVG wetgeving ondersteunt en adviseert de FG-er het College van Bestuur en de scholen bij vraagstukken betreffende de uitvoering van de AVG.

Huisvesting

De afdeling huisvesting ondersteunt de scholen bij het onderhoud en de renovaties van of verbouwing op de scholen. Er is daarbij nauw contact met de bedrijven welke zijn gecontracteerd voor deze werkzaamheden. Ook wordt door deze afdeling in samenwerking met de afdeling financiën een meerjarig onderhoudsplan voor alle locaties van de CVO Groep opgesteld.

Inkoop

De afdeling inkoop stelt het inkoopbeleid op en ondersteunt bij meervoudig onderhandse of Europese aanbestedingen. Voor Europese aanbestedingen wordt de expertise ingeschakeld van externe deskundigen. De CVO Groep werkt met een externe partij voor het contractbeheer. De afdeling inkoop onderhoudt hiermee het contact.

ICT

De ICT infrastructuur van de CVO Groep wordt beheerd door een externe ICT dienstverlener. Op het Centraal Bureau is een Hoofd ICT die het contract beheert met de ICT dienstverlener en ICT beleidszaken bespreekt met het College van Bestuur en met de scholen. Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook het contractbeheer van de glasverbindingen naar het internet, de telefonie, de multifunctionals en tevens de aanschaf van ICT middelen inclusief digiborden. De afdeling ondersteunt verder bij het vernieuwen en onderhouden van de websites van de scholen en het Centraal Bureau en verzorgt de afdeling de totstandkoming van de digitale nieuwsbrieven voor de medewerkers.

Leerlingenadministratie

De afdeling leerlingenadministratie ondersteunt de scholen bij het werken met het leerlingenadministratie- en leerlingenvolgsysteem somtoday. Zo worden updates en wettelijke wijzigingen vanuit deze afdeling doorgenomen met de leerlingenadministraties op de scholen. Daarnaast produceert deze afdeling op verzoek van de scholen rapportages vanuit het leerlingenadministratiesysteem.