Stichting en bestuur

De scholengroep heeft als rechtsvorm de stichting: Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht. De werknaam is CVO Groep Zuidoost Utrecht.

De stichting heeft het christelijk geloof als basis. Dit gedachtegoed wordt gekenmerkt door het besef dat wij staan in een lange traditie waarin het christelijk geloof de inspiratiebron vormt voor onderwijs en opvoeding. In de 21e eeuw betekent dit dat binnen de scholen van de CVO Groep ruimte geschapen wordt voor ethische dilemma’s en vragen rond zingeving. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij actief bijdragen aan een schoolcultuur waarin verdraagzaamheid en geborgenheid centraal staan.

De stichting is het bevoegd gezag van de zeven scholen en wordt geleid door het College van Bestuur dat daarover verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.  

De stichting heeft het christelijk geloof als basis. Dit gedachtegoed wordt gekenmerkt door het besef dat wij staan in een lange traditie waarin het christelijk geloof de inspiratiebron vormt voor onderwijs en opvoeding. In de 21e eeuw betekent dit dat binnen de scholen van de CVO Groep ruimte geschapen wordt voor ethische dilemma’s en vragen rond zingeving. Wij verwachten van alle medewerkers dat zij actief bijdragen aan een schoolcultuur waarin verdraagzaamheid en geborgenheid centraal staan.

De stichting is het bevoegd gezag van de zeven scholen en wordt geleid door het College van Bestuur dat daarover verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.  

Het college van bestuur 

Het college van bestuur van de stichting is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de scholengroep en is werkgever van alle medewerkers. De scholen hebben een grote mate van autonomie als het gaat om de inrichting van het onderwijs. De rectoren/directeuren van de scholen leggen daarover verantwoording af aan het College van Bestuur.

Samen met de rectoren/directeuren vormt het college van bestuur het gemeenschappelijk management overleg (GMT). Hier worden beleidsvoorstellen besproken en vindt afstemming plaats. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle zaken die de scholengroep betreffen.

Het college van bestuur bestaat uit: de heer L.J. Kentson.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en is de werkgever van het college van bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de raad staan in het reglement raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit:

  • De heer drs. H.A.L. Boonstra (voorzitter)
  • De heer ir. A.B.J. ten Damme (lid en voorzitter auditcommissie)
  • Vacature
  • Mevrouw mr. J.S.C. Bos (lid)
  • De heer ir. J.N.M. Koot (lid en voorzitter remuneratiecommissie) tot 1-10-2023

De raad van toezicht is benoemd op basis van een profielschets. Als er een vacature is in de raad van toezicht stelt de raad een individueel profiel op. De medezeggenschapsraad mag voor één plek in de raad van toezicht een bindende voordracht doen.

Als u in contact wilt komen met de raad van toezicht, kan dit via de bestuurssecretaris, mevrouw A. Sättler (mail: a.sattler@cvog.nl)

Hier vindt u een aantal documenten:

Statuten

De statuten van de CVO Groep vindt u hier.